Kontanthjælp med tilbagebetaling: Så svært er det for systemet at afgøre om du har formue

Har du lige fået et lån udbetalt, har du formue, men har du en kassekredit er det ikke formue. Ankestyrelsen har behandlet flere sager fra kommuner i forbindelse med tilbagebetalingspligt, når en borger får kontanthjælp. Det har medført en omfattende gennemgang af, hvad formue er.

Ifølge Ordnet.dk er formue "alt hvad en person, en institution, et selskab el.lign. ejer som kan værdisættes i penge." Det lyder jo enkelt, men når velfærdsmaskinen skal vurdere om en borger eksempelvis har ret til kontanthjælp eller måske kan få kontanthjælp i en periode, men så har tilbagebetalingspligt, er det knap så enkelt. 

Velfærdsstat eller velfærdssamfund - hvor er velfærdsmodellen

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

DenOffentlige har forsøgt at finde ud af, hvad reglerne egentlig siger om en borgers formue og retten til kontanthjælp. Tag med på rejsen herunder.

Retten til kontanthjælp er betinget af formue. Derfor er opgørelsen af din formue afgørende. I et velfærdssystem, der i årtier er bygget op omkring den enkeltes rettigheder, og dermed cirkulærer og bekendtgørelser, klager og afgørelser. Altså alt andet end først og fremmest en vurdering af den enkelte borgers aktuelle behov og situation. For at finde ud af, hvad det offentlige system mener om formue er det logisk at kigge til Borger.dk først.  
 
Ifølge Borger.dk kan man opgøre sin formue således: 
"I beregningen af din formue indgår:
 • indestående i pengeinstitutter
 • pantebreve og kursværdien af obligationer og aktierkontanter
 • værdi af bil
 • ejendomsværdiværdi af andele i andelsboligforeninger
 • gæld til realkreditinstitut, banker m.m.
Har du fået udbetalt en erstatning, tæller den som hovedregel ikke med i formuen. Det er dog altid en god idé at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du får udbetalt erstatning. Hvis du får udbetalt en løbende erstatning, som du betaler skat af, indgår den i beregningen af din boligstøtte."
 
Formue ifølge bankerne
Nordea er blevet kendte for at rådgive rige mennesker om placering af deres formuer, så her er bankens ord om, hvad formue er: 
 
"I Nordea defineres din formue som friværdien i boligen, pensionsopsparing og opsparing i frie midler. De midler der er tilgængelige, bruges til investering. Det kan eksempelvis være penge, der står kontant på din pensionskonto eller på din almindelige opsparingskonto.

Læs om socialkrisen

Vi har skrevet om sygdomsramte og klemte borgere i systemet gennem lang tid. Læs vores tema om socialkrisen, hvor en lang række artikler er samlet. 

 • Har du likvid formue fra 0 - 1,5 mio. kr. får du investeringsrådgivning af en rådgiver i vores filialer. 
 • Har du likvid formue fra 1,5 – 10 mio. kr. er der mulighed for at få investeringsrådgivning af en rådgiver i vores Private Banking-afdelinger.
 • Har du likvid formue over 10 mio. kr. er der mulighed for at få investeringsrådgivning af en rådgiver i vores Formueforvaltning."
 
Hmmm, hvis du er kandidat til kontanthjælp kan ovenstående måske vendes om, når kommunen skal opstille sit rådgiverkoncept: 
 • Er du ledig og banker fogeden allerede på døren, så skal du straks møde vores socialrådgiver.
 • Er du ledig, men kan umiddelbart klare dig, så skal du tale med vores jobcenter hurtigst muligt.
 • Er du formuende og ledig af egen fri vilje, så opfordrer vi dig til at blive frivillig ifølge kommunens medborgerskabspolitik. 
 
Lidt mere om formue
Ved formue forstås ifølge Wikipedia "den sum af værdier, som en person, en stiftelsestaten osv. til en vis given tid er i besiddelse af. Ved værdier forstås herved atter alle sådanne goder, der har salgs-, ɔ:pengeværdi, og ved hvis ombytning mod andre den pågældende formår at skaffe sig sine livsfornødenheders tilfredsstillelse. Uden for formueværdierne og altså ikke tællende med til vedkommendes formue falder derimod alle sådanne goder, der ikke har pengeværdi, enten fordi de som tilfredsstillende en rent individuel interesse kun har såkaldt affektionsværdi, eller fordi de som lyset og luften (retslærens såkaldte res communes) er alle tilgængelige og derfor normalt haves for intet. Ej heller kan den kapital, en person besidder i sin arbejdsevne, trods dens eminente betydning for personens økonomiske ve og vel, regnes med til hans eller til andres formue i nationaløkonomisk eller retlig forstand, da retlig ingen kan afhænde hele sin udelte arbejdskraft som sådan for bestandig til andre — den moderne samfundslære anerkender jo ikke slaveriet som institution. Derimod kan der vel i snævrere eller videre omfang erhverves krav på bestemte arbejdsydelser fra andres side, og sådanne krav tæller derfor med i den berettigedes formue og trækkes fra i den forpligtedes."
 
For nylig udgav Ankestyrelsen principafgørelse nr. 6-16 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - integrationsydelse - formue - kassekredit - fast ejendom. Den viser i sin helhed, hvor komplekst det offentlige velfærdssystem er blevet, og ikke mindst, hvordan systemets mange regler bliver selvforstærkende for produktionen af nye regler. 

Følgende er direkte hentet fra Ankestyrelsens hjemmeside. Formålet er at illustrere, hvor kompliceret det bliver i velfærdssystemet, når man skal vurdere om en borger har formue.

Resumé
Kommunen kan ikke yde uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, hvis borgeren har formue, som kan dække det økonomiske behov.
Et forbrugslån sidestilles med formue, når lånet er udbetalt, og beløbet er indgået på personens bankkonto.
 
Kommunen kan dog ikke pålægge en modtager af hjælp at optage lån til forsørgelse.
 
En trækningsret på en kassekredit giver alene borgeren mulighed for at låne penge uden yderligere aftale med banken. En trækningsret på en kassekredit kan derfor ikke sidestilles med et allerede optaget forbrugslån og kan dermed ikke anses som formue i forhold til retten til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse.
 
Har borgeren anvendt et beløb til at nedbringe ikke forfalden gæld på en kassekredit, kan beløbet ikke anses for fortsat at være til rådighed. Kommunen skal derfor i dette tilfælde konkret tage stilling til, om nedbringelsen af kassekreditten må anses for uforsvarlig økonomi. Hvis det er tilfældet, kan kommunen træffe afgørelse om tilbagebetaling af den fremtidige hjælp.
 
Har kassekreditten pant i en fast ejendom, som borgeren bor i, kan denne dog få indflydelse på retten til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, hvis der er en meget stor friværdi i boligen.
 
Ved vurderingen af, om en trækningsret på en kassekredit med sikkerhed i friværdi i fast ejendom kan anvendes til forsørgelse, skal kommunen foretage en vurdering af, om borgeren vil kunne afholde de øgede udgifter, dette vil medføre. Kommunen skal ved denne vurdering konkret forholde sig til de vilkår, der gælder for den bevilgede kassekredit. Da en kassekredit sædvanligvis kan opsiges fra bankens side med øjeblikkelig eller kort varsel, skal kommunen endvidere undersøge, om kreditten kan bevares, hvis den udnyttes systematisk til forsørgelse uden samtidige indbetalinger. Kommunen kan i denne forbindelse undersøge, om kreditten kan omlægges til et lån.
 
I en konkret sag havde en ansøger om kontanthjælp en uudnyttet kassekredit med en trækningsret på 10.000 kr. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at kommunen ikke var berettiget til at medregne kassekreditten ved opgørelsen af ansøgers formue.
 
I en anden konkret sag havde en modtager af kontanthjælp fået udbetalt 35.271 kr. i overskydende skat. Beløbet blev indbetalt på borgerens kassekredit, som allerede var i minus. Kassekreditten var fortsat i minus efter indbetalingen. Dermed blev beløbet anvendt til at nedbringe gælden på kassekreditten. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at en trækningsret på en kassekredit ikke kan anses som formue. Borgeren kunne derfor ikke pålægges at hæve et beløb på sin kassekredit svarende til den udbetalte formue. Kommunen skulle herefter tage stilling til, om nedbringelsen af kassekreditten med den overskydende skat kunne betragtes som uforsvarlig økonomi.
 
I en tredje konkret sag havde borgeren en andelsbolig med en uudnyttet andelskredit på 400.000 kr. Friværdiens størrelse var uafklaret. Kommunen havde indhentet generelle retningslinjer for kreditten og havde ud fra den aktuelle rentesats vurderet, at borger ville kunne afholde renteudgifterne. Kommunen havde ikke ved sin afgørelse undersøgt, om borger konkret ville kunne udnytte andelskreditten til løbende forsørgelse, uden at banken opsagde aftalen. Beskæftigelsesudvalget hjemviste sagen med henblik på en vurdering af, om der var tale om en betydelig friværdi samt til kommunens undersøgelse af, om kreditten ville kunne bevares, hvis den blev udnyttet systematisk til forsørgelse uden løbende indbetalinger.
 
 
Afgørelse:
1. Baggrund for at behandle sagerne principielt
Ankestyrelsen har behandlet tre sager principielt med henblik på at afklare, om en trækningsret på en kassekredit er formue i forhold til retten til uddannelses- eller kontanthjælp, om et beløb, der er brugt til nedbringelse af ikke forfalden gæld på en kassekredit, fortsat kan betragtes som formue, og om en borger, der har en uudnyttet kassekredit med pant i en fast ejendom, som borgeren bebor, kan henvises til at udnytte trækningsretten på sin kassekredit, såfremt der er en betydelig friværdi i boligen.
 
2. Reglerne
Det fremgår af aktivlovens § 14, stk. 1, at kommunen ikke kan yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse i forhold til en ansøger og dennes samlever, jf. §§ 2 a, og 2 b. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller eller samlevende, jf. §§ 2 a, og 2 b, 20.000 kr.
 
3. Andre principafgørelser
Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:
 
O-32-98: Ansøgers parcelhus var pr. 1. januar 1997 vurderet til 800.000 kr. Restgælden i huset var ca. 110.000 kr. Kommunens afgørelse om, at ansøger på grund af friværdien i huset ikke var berettiget til kontanthjælp, havde ikke været ulovlig eller åbenbart urimelig. Der blev herved lagt vægt på oplysningen om den store friværdi sammenholdt med oplysningerne om den relativt beskedne restgæld. På denne baggrund fandt Ankestyrelsen, at ansøger havde mulighed for at optage lån til dækning af sine behov, uden at låneoptagelsen ville bevirke, at ansøger ville være nødsaget til at sælge sin bolig.
 
A-34-03: Ankestyrelsen fandt, at der i forbindelse med ansøgning om kontanthjælp ikke kunne stilles krav om dokumentation for afslag på banklån. Det var således ikke en betingelse for hjælp til forsørgelse efter aktivloven, at ansøger havde udtømt eventuelle lånemuligheder.
 
A-45-05: Ankestyrelsen fandt, at det måtte anses for uforsvarlig økonomi at indfri en kassekredit med en børneopsparing på et tidspunkt, hvor kassekreditten ikke var forfalden til betaling.
 
166-09: En borger havde ikke formue i egen bolig, der kunne omsættes til penge, idet han ikke kunne få lån i friværdien. Kommunen kunne derfor ikke afvise hans ansøgning om hjælp til forsørgelse med henvisning til, at han havde formue.
 
125-12: Principafgørelsen fastslår, at et forbrugslån sidestilles med formue, når lånet er udbetalt og beløbet indgået på personens bankkonto. Disponible pengebeløb, der stammer fra lån, anses efter Ankestyrelsens praksis som formue. Afgørelsen betyder ikke, at kommunen kan pålægge en kontanthjælpsmodtager at optage lån til forsørgelse.
 
18-13: Hvis borgeren bor i en andels- eller ejerbolig kan kommunen ikke forlange, at boligen sælges. Kun hvis der er en meget stor friværdi i ejendommen kan kommunen henvise borgeren til at optage lån i ejendommen. Det skal således være muligt for borgeren at blive boende i sin bolig. Det beror på en konkret vurdering i hver enkelt sag, om borgeren kan betale kontanthjælpen tilbage i løbet af kortere tid.
 
4. De konkrete afgørelser
 
Sag 1: (2015-4024-27446)
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet din klage over X Kommunes afgørelse af 29. april 2015, som ændret den 2. juni 2015.
 
Vi har truffet afgørelse i møde.
 
Resultatet er:
 
• Du havde ikke ret til kontanthjælp på ansøgningstidspunktet den 13. april 2015 og i en periode frem.
Det betyder, at vi er enige med kommunen i, at du havde formue, som kunne dække din forsørgelse i en periode. Vi er dog ikke enige i størrelsen af formuen.
 
Vi ændrer derfor kommunens afgørelse.
 
Kommunen vil kontakte dig med en ny beregning af, hvor længe du kunne leve af din formue.
 
Der var enighed på mødet.
 
Begrundelsen for afgørelsen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du på ansøgningstidspunktet den 13. april 2015 havde formue, der kunne dække det økonomiske behov i en periode.
 
 • Vi vurderer dog, at kommunen har opgjort din formue forkert.
 
Kommunen skal derfor i overensstemmelse med den ændrede formueopgørelse foretage en ny beregning af, hvor længe du kunne leve af din formue.
 
Vedrørende din kassekredit
 
 • Vi vurderer, at en trækningsret på en kassekredit ikke kan anses som formue.
 • Vi har derfor ikke medtaget din kassekredit på kr. 10.000 i vores opgørelse af din formue.
 • Vi har lagt vægt på, at en kassekredit alene giver mulighed for at låne penge. En kassekredit kan derfor ikke sidestilles med et allerede optaget forbrugslån.
 • Vi har endvidere lagt vægt på, at kommunen efter Ankestyrelsens praksis ikke kan pålægge en kontanthjælpsmodtager at optage lån til forsørgelse.
 
Kommunen kunne derfor ikke pålægge dig at udnytte trækningsretten på din kassekredit til at dække det økonomiske behov.
 
Formueopgørelse
 
Vi vurderer, at du havde i alt kr. 52.925,59, der kunne anvendes til forsørgelse.
 
(…)
 
Efter reglerne kan kommunen ikke yde hjælp, hvis ansøgeren har formue, som kan dække det økonomiske behov.
 
Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr.
 
(…)
 
Efter Ankestyrelsens praksis anses disponible pengebeløb, der stammer fra lån, som formue. Et forbrugslån sidestilles med formue, når lånet er udbetalt og beløbet indgået på personens bankkonto.
 
Kommunen kan dog ikke pålægge en kontanthjælpsmodtager at optage lån til forsørgelse. Det er således ikke en betingelse for hjælp til forsørgelse efter aktivloven, at ansøger har udtømt eventuelle lånemuligheder.
 
(…)
 
Sag 2: (2015-4024-33203)
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet din klage over X Kommunes afgørelse af 19. maj 2015.
 
Vi har truffet afgørelse i møde.
 
Resultatet er:
 
• Kommunen var ikke berettiget til at fradrage kr. 25.271 i din kontanthjælp for maj, juni og juli 2015.
Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.
 
Kommunen skal nu tage stilling til, om nedbringelsen af kassekreditten med den overskydende skat kunne betragtes som uforsvarlig økonomi. Det kan betyde, at hjælpen i en periode skal ydes med tilbagebetalingspligt.
 
Kommunen vil kontakte dig.
 
Der var enighed på mødet.
 
Begrundelsen for afgørelsen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du ikke havde formue, der kunne dække det økonomiske behov.
 
 • Vi vurderer, at det var dokumenteret, at din formue i form af overskydende skat blev anvendt til at nedbringe gælden på din kreditkonto, herefter benævnt kassekredit.
 • Vi vurderer, at en trækningsret på en kassekredit ikke kan anses som formue.
 • Vi vurderer derfor, at din formue var forbrugt og ikke længere til rådighed.
 • Vi har lagt vægt på, at du den 7. april 2015 modtog kr. 35.271 i overskydende skat.
 • Vi har også lagt vægt på, at det fremgår af dine kontoudskrifter, at beløbet blev indbetalt på din kassekredit, som var i minus. Kassekreditten var fortsat i minus efter indbetalingen. Dermed blev beløbet anvendt til at nedbringe gælden på din kassekredit.
 • Vi har endvidere lagt vægt på, at en kassekredit alene giver mulighed for at låne penge.
 • Vi har desuden lagt vægt på, at kommunen efter Ankestyrelsens praksis ikke kan pålægge en modtager af kontanthjælp at optage lån til forsørgelse.
 
Kommunen kunne derfor ikke pålægge dig at hæve et beløb på din kassekredit svarende til den udbetalte formue.
 
Kommunen skal nu tage stilling til, om nedbringelsen af kassekreditten med den overskydende skat kunne betragtes som uforsvarlig økonomi. Det kan betyde, at hjælpen i en periode skal ydes med tilbagebetalingspligt.
 
Efter reglerne kan kommunen ikke yde hjælp, hvis ansøgeren har formue, som kan dække det økonomiske behov.
 
Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr.
 
Efter Ankestyrelsens praksis anses disponible pengebeløb, der stammer fra lån, som formue. Et forbrugslån sidestilles med formue, når lånet er udbetalt og beløbet indgået på personens bankkonto.
 
Kommunen kan dog ikke pålægge en kontanthjælpsmodtager at optage lån til forsørgelse. Det er således ikke en betingelse for hjælp til forsørgelse efter aktivloven, at ansøger har udtømt eventuelle lånemuligheder.
 
Sag 3: (2015-4024-36419)
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet din klage over X Kommunes afgørelse af 10. marts 2015.
 
Vi har truffet afgørelse i møde.
 
Resultatet er:
 
• Kommunen skal behandle din sag igen.
Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling og afgørelse i kommunen.
 
Kommunen skal behandle din sag igen efter de retningslinjer, vi har angivet nedenfor i begrundelsen.
 
Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.
 
Kommunen vil kontakte dig.
 
Der var enighed på mødet.
 
Begrundelsen for afgørelsen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at sagen ikke var tilstrækkeligt belyst til, at det kunne vurderes, om du var berettiget til kontanthjælp den 1. marts 2015.
 
 • Vi vurderer, at der mangler oplysninger om størrelsen af din friværdi i din andelsbolig. Der mangler også oplysninger om, hvorvidt det var muligt for dig at udnytte din andelsboligkredit systematisk til forsørgelse, uden at denne ville blive opsagt af banken, eller om det eventuelt ville være muligt at omlægge kreditten til et lån, som det ville være muligt for dig at tilbagebetale sideløbende med din husleje.
 • Vi har lagt vægt på, at det ikke af sagen fremgår, hvor stor friværdien i andelsboligen er, set i forhold til andelens værdi. Det fremgår alene, at du har angivet andelens værdi til 1.300.000 og at andelskreditten på kr. 400.000 ifølge de generelle betingelser ligger inden for 80 % af ejendomsværdien.
 • Vi har endvidere lagt vægt på, at kommunen ikke ses at have undersøgt, eventuelt ved direkte forespørgsel til banken, om det ville være muligt for dig at udnytte kreditten systematisk til forsørgelse uden samtidige indbetalinger, uden at kreditten ville blive opsagt af banken.
 • Vi har i denne forbindelse lagt vægt på, at der ikke i sagen foreligger oplysninger om vilkårene for bankens opsigelse af din kassekredit. Vi bemærker dog, at det er et helt sædvanligt vilkår for kassekreditter, at disse kan opsiges fra bankens side uden varsel.
 
Kommunen skal indhente oplysninger om den aktuelle værdi af din andel samt den samlede gæld med pant i andelen.
 
Kommunen skal herefter vurdere, om der er tale om en betydelig friværdi.
 
Vurderer kommunen, at der er tale om en betydelig friværdi, skal kommunen, eventuelt ved direkte forespørgsel til banken, undersøge om det, i en situation hvor du er uden indtægt, vil være muligt for dig at udnytte kreditten systematisk til forsørgelse uden samtidige indbetalinger, uden at kreditten vil blive opsagt af banken.
 
Såfremt banken tilkendegiver, at dette ikke vil være en mulighed, skal kommunen undersøge, om kreditten under samme omstændigheder vil kunne omlægges til et lån.
 
Såfremt alene omlægning til et lån er en mulighed, skal kommunen herefter vurdere, om du vil kunne afholde de løbende udgifter til dette lån sideløbende med din husleje.
 
Kommunen skal herefter træffe fornyet afgørelse om din ret til kontanthjælp fra den 1. marts 2015.
 
Efter reglerne kan kommunen ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen og i visse tilfælde samleveren har formue, som kan dække det økonomiske behov.
 
Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., eller for ægtefæller eller samlevende 20.000 kr.
 
Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.
 
Efter Ankestyrelsens praksis kan kommunen ikke forlange, at borgeren sælger en andels- eller ejerbolig, som denne bebor. Kun hvis der er en meget stor friværdi i ejendommen kan kommunen henvise borgeren til at optage lån i ejendommen. Ved vurderingen af, om friværdien kan anvendes til forsørgelse, skal kommunen foretage en vurdering af, om borgeren vil kunne afholde de øgede boligudgifter, dette vil medføre.
 
Emneord: Kontanthjælp, Kontanthjælpregler, Kontanthjælpsreformen, Kontanthjælpsmodtagere, Formue, Ankestyrelsen
Den Offentlige på DenOffentlige.dk Du er DenOffentlige!...
Aktivitet: Artikler: 174 | Events: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Kommentarer
 • 15.11.17 Johannes
  Spændende

  Super spændende og informativ artikel. Nogle tankevækkende holdninger og synspunkter, men uden tvivl ganske henrivende artikel.

  /Johannes
  måltidskasser

 • 08.11.17 Marie-Louise
  Hov,

  Her er det direkte link:
  elevationsseng test

 • 08.11.17 Marie-Louise
  Overrasket

  Jeg er godt nok overrasket over at læse denne artikel. Må indrømme at jeg er en smule chokeret over indholdet. Jeg har slet benyttet mig af diverse forbrugslån og kviklån, men det gjorde mig bestemt ikke til et velhavende menneske - tværtimod! Jeg købte faktisk en gang en faux fur jakke via et forbrugslån, og måtte rent faktisk sælge den kort tid efter, da jeg ikke kunne betale lånet tilbage. Så vil jeg langt hellere råde folk til at spare op og så købe noget de rent faktisk har råd til. Det er også altid en god ide at undersøge markedet for de ting man gerne vil have, inden man køber dem. Jeg har for eksempel lige købt mig en elevationsseng, efter jeg har sparet op i lidt over et år. Så søgte jeg lidt rundt på nettet og fandt faktisk ud af, at der er rigtig mange penge at spare hvis man bare gider bruge lidt tid på det. Jeg faldt over denne elevationsseng test som resulterede i at jeg sparede knap 5000 kroner, bare ved at købe sengen fra en anden forhandler.

 • 08.11.17 Julian Pustevig
  Sætter tankerne igang

  Wauw

 • 28.10.17 Clara Liebetrau
  Rystende

  Jeg forstår godt nok heller ikke hvor svært det kan være for det offentlige at gennemskue om man har en formue eller ej. Kviklån bør jo ikke indgå som formue, da det jo ikke er ens egne penge.

  Det er jo det samme som at sige den sovesofa som man har lånt af en ven også tæller som ens egen. Vanvittigt!

 • 22.10.17 Mark Jensen
  Forbrugslån er ikke formue!

  Jeg kan ikke forstå at forbrugslån er en del af ens formue. Hvordan kan det virkelig være så svært for det offentlige at afgøre om man har en formue eller ikke, når man har et forbrugslån?

  Kom nu ind i kampen, det offentlige.  Jeg forstår heller ikke hvorfor det skal være så svært for det offentlige at afgøre om man har formue eller ej, hvis man har et lån.
  Det må man seriøst finde en løsning.

 • 13.10.17 Karen H.
  En lånt formue, burde det nærmere hedde!

  Jeg har hørt rigtig meget dumt gennem mit meget lange liv, men at et lån sidestilles med det at have en formue, det slår alt! Ydermere vælger man så at sige, at en kassekredit ikke bliver sidestillet med en formue...

  Problemet med lovgivningen er her, at hvis låntager har lånt penge
  online eller i banken, så skal disse penge naturligvis betales tilbage - så ja, det er en måske en formue, men det er altså en lånt formue, som skal tilbagebetales inklusiv renter og gebyrer!

 • 06.10.17 Alex Hansen
  Useriøst

  Hvis man skylder mere væk en man så har man jo ikke en formue, man kan jo godt få et lån på nettet og samtidig have nogle penge.

  Det giver jo ikke mening, men det er der jo så meget der ikke gør i dag.

 • 27.09.17 Emil
  Lån som formue?

  Hvorfor indgår lån (forbrugslån) som en del af formuen? Det er penge der skyldes væk, og burde da på ingen måde indgå i en formue optegnelse..

 • 20.09.17 PergoCF@gmail.com
  APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

 • 19.09.17 Mette Jensen
  Hvorfor er det en faktor?

  Synes det er vildt at lån skal være en faktor i den beregning.

  /Mette fra kviklån sammenligningstjenesten

 • 19.09.17 Elena
  Lån

  Kære lånesøgere

  Har du økonomiske vanskeligheder? Vil du starte din egen virksomhed? Dette lånefirma blev etableret menneskerettighedsorganisationer rundt omkring i verden med det ene formål at hjælpe de fattige og mennesker med økonomiske vanskeligheder i livet. Hvis du ønsker at ansøge om lån, skal du kontakte os igen med nedenstående email: elenanino0007@gmail.com

  Navn:
  Det krævede lånebeløb:
  Lånetid:
  Mobilnummer:

  Tak og Gud velsigne
  TILLID
  Elena

 • 10.09.17 Gurli Jensen
  Jeg er enig med Torben og Tommy

  Det er en overordentlig omgang fis at man er rig fordi man har mange lån? jeg har da netop taget alle de lån, fordi jeg var på røven. Nu har jeg så en masse mindre lån som jeg går g afdrgaer på og det gør mig endnu fattigere.

 • 10.09.17 Torben K
  Sikket dog noget vås

  Hvem er det dog der finder på den slags ævl i det offentlige? Jeg har selv i mit liv haft små lån - det har sgu aldrig gjort mig rig, snarer tvært imod. De må sgu til at vågne op inde på den der Borg

 • 10.09.17 Tommy H
  lånte penge er da aldrig formue?

  Enhver med økonomisk indsigt ved da, at lånte pengene ikke på nogen måde tæller som formue, stik modsat - så er det en løbende udgift. selv de nemme lån skal jo afdrages, ofte med høje renter. erg kan det aldrig være en formue

 • 10.09.17 Christoffer Larsen
  Hurtig lån og økonomi

  Kan ikke lige se hvorfor et lån eller en kassekredit skal indgå i formuen, det er jo noget der skal betales tilbage på et tidspunkt.
  Hilsen Christian fra

  hurtiglaannemt.dk

 • 04.06.17 Sussi
  Lån er en formue....

  Jeg kan godt forstå, at der er mange, der har lyst til at melde sig ud af dette vanvittige samfund, vi lever i!

  Jeg har set en del afsnit af "Luksusfælden", hvor en hel del af deltagerne har optaget hurtig lån på nettet.

  Rigtig mange af disse mennesker er afhængige af deres kontanthjælp for at få tingene til at hænge sammen. Selv med kontanthjælp kniber det for disse mennesker, hvorfor de må låne penge på nettet i ny og næ. Det hedder vist at sparke til folk, der ligger ned!

 • 27.04.17 Hans
  Kviklån som formue - hvorfor?

  Jeg kan se at jeg ikke er den eneste der undre mig over at et kviklån / forbrugslån lige pludselig indgår i din formue! Bevars det er penge, men det er lånte penge der skal tilbagebetales med renter og gebyrer!
  Hans fra http://quick-laan.dk

 • 27.04.17 Petra
  Forbrugslån som formue!

  Er meget uforstående over for, at forbrugslån indgår som formue i beregningen. Og forstår heller ikke at der er forskel på lån og kassekredit!

 • 15.03.17 Anja
  Det reelle problem

  Jeg er en smule uforstående overfor, hvordan lån indgår i formuer. Det er en yderst bred fortegnelse og lån kan være optaget af en lang række forskellige grunde. Ofte er det jo sådan, at lånene inden optag allerede er afsat til bestemte udgifter, og kan dermed ikke betragtes som en del af ens formue, i min optik.
  Det er ligeledes kritisk at det skal tære på så mange ressourcer. Der er i høj grad behov for bedre løsninger som kan simplificere denne gennemgang og denne proces - jeg tror og håber at it-systemer vil komme og afløse dette indenfor blot få år.

 • 09.03.17 Markus
  Kan en opsparing så betale sig?

  Det virker lidt mærkeligt, at der er forskel på lån og kassekredit. Det går vel ud på det samme, det er bare to forskellige måder at låne penge.

  Man kan jo næsten sige, at det ikke kan betale sig at have en opsparing, eftersom det jo ses som en formue. Så kan det bedre betale sig at bruge pengene og have noget kredit, som holdes omkring de 0 kroner?

 • 08.03.17 Kasper Lohse
  Lån og Økonomi - hold nu

  Nu bliver det altså nok med alt den snak om lån og gennemsitighed, tilbagebetaling og skatte lighed.

  Lad nu bare dem der vil opsøge disse RKI lån såfremt det er det de har lyst til og giv dem endelig kontanthjælp samtidig. Så kan vi andre mennesker kommer igang med vores liv.

 • 07.02.17 Jesper
  Jeg kunne rigtig godt bruge nogle gode råd.

  Hvordan kan man overhovedet overveje kviklån med de sindssyge renter? Lånogsparpenge.dk Jeg ved da godt, at man kan låne uden sikkerhed og få pengene overført inden for få minutter, men alligevel... Se lige denne side, som besvarer spørgsmål omkring kviklån, det er jo helt absurd, at folk, som allerede ligger ned, ønsker at låne endnu flere penge! Hold jer nu fra de kviklån, de er roden til alt ondt!

 • 07.02.17 Markus
  Følge en budgetplan

  Et godt overblik er en rigtig god ide inden man beslutter sig. lån Man kan som bekendt aldrig have for meget information og det at kunne danne sig et hurtigt og godt overblik over mulighederne er essentielt, uanset om du skal låne penge nu eller have renoveret boligen etc etc.

 • 08.12.16 Sussi
  Kviklån og formue

  "Et kviklån sidestilles med formue, når lånet er udbetalt"... Ja tak, men skal kviklånet ikke afvikles igen med høje renter! Du har måske en "formue" på kontoen, men det er jo ikke din formue...

 • 08.12.16 Fie
  Mindst sexede system!

  Lad os nu bare slå fast, at det offentlige system er det mindst sexede af alt. De regler og den form for bureaukrati, som eksisterer inden for systemet er så indviklede, at medarbejderne ikke engang kan finde ud af at tolke dem rigtigt.

 • 06.12.16 Kristina
  Lån er lig med lånt formue!

  Jeg kan ikke forstå, at staten sidestiller et lån med det at have en formue. Vel har man penge på kontoen, når har man fået udbetalt et lån, men skal lånet ikke tilbagebetales inkl. renter???
  Så når alt kommer til alt, så har man blot en lånt formue!

 • 21.11.16 Suzan
  Fremtiden

  Jeg føler at problemstillingen som denne artikel fremhæver, rent faktisk omhandler et problem som er helt centralt i vores moderne velfærdssamfund. Manglen på standardiserede IT-løsninger er stor, og det skaber en kæmpe økonomisk byrde for de forskellige offentlige instanser. Men det er ikke nødvendigvis deres skyld! Skal vi komme dette til livs, bliver vi nødt til at starte inde på Christiansborg, med tiltag der for alvor kan skabe grobund for udviklingen af et simplere system. Suzan, fra Taylorfinance

 • 14.10.16 Iben
  Hvad kan vi stille op?

  Det jeg tænker på er hvad vi dog kan gøre for at det bliver lettere for systemet? Det kan da vitterligt ikke passe at der skal bruges så mange ressourcer på at vurdere hvorvidt en kontanthjælpsmodtager har en formue eller ej, blot fordi man har diverse udestående lån eller forbrugslån

  Hvad kan vi gøre bedre?

 • 04.10.16 Zascha
  Lånet fungerer ikke

  Jeg forstår heller ikke hvorfor det skal være så svært for det offentlige at afgøre om man har formue eller ej, hvis man har et lån.
  Det må man seriøst finde en løsning.

 • 08.08.16 Peter HH
  Den offentlige sektor

  Hvor svært kan det være at bestemme hvorvidt en person har ret til kontanthjælp eller ej? Jeg forstår ikke, hvorfor det tæller når man har et lån men ikke når man har en kassekredit, hvad er forskellen?

  Herudover synes jeg det er noget værre vås at man ikke gør mere ud af at baggrundstjekke alle parter og sætte en klokkeklar retningslinje op for, hvornår er man/er man ikke berettiget til kontanthjælp lidt som hvis man slår op i ordnet.dk under "formue" som i så fint selv beskriver.

  Kommuner I skal stramme op og gøre det overskueligt for, hvornår man kan og ikke kan modtage kontanthjælp, så slipper I også selv for en masse bøvl med besværlige borgere.

Bring en kommentar

KODEKS FOR KOMMENTARER
På DenOffentlige.dk opfordres læserne til at deltage i debatten og kommentere indholdet. Redaktionen har tillid til at debattører udviser god opførsel og ordentlig tale. 
 
I ønsket om en konstruktiv debat forbeholder redaktøren sig ret til at slette en kommentar uden varsel, hvis den:

* Alene kritiserer

* Er skrevet i grimt eller nedladende sprog

* Kommer med åbenlyst absurde angreb eller påstande

* Indeholder injurierende indhold

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

Nyhedsbrevet fra DenOffentlige