Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1, 2300 København S

Telefon: 7222 7400 Website: www.sst.dk E-mail:

Sundhedsstyrelsen

Artikler

 • Sundhedsstyrelsen godkender sundhedsaftalerne for 2015-2018
  16.03.15 Politik

  Sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner sætter retningen for det samarbejde, der skal sikre, at patienterne får en sammenhængende og koordineret indsats i forløb, der går på tværs af sektorerne

 • Kommunernes arbejde med overvægt og stoffer
  12.01.15 Velfærd

  En ny kortlægning viser, at kommunerne er godt i gang med at arbejde med anbefalingerne i forebyggelsespakkerne om overvægt og stoffer, men der er fortsat et potentiale for at øge indsatsen på områderne.

 • Satspulje: Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser
  14.05.14 Velfærd

  Kommuner og private ansøgere har mulighed for at søge om midler til projekter, der kan fremme sundheden og forebygge sygdom hos mennesker med psykiske lidelser. 14. maj 2014

 • Ulighed i indlæggelse
  27.11.13 Velfærd

  Kvinder med kort uddannelse har 40 procent større risiko for at blive indlagt på sygehus sammenlignet med kvinder med lang uddannelse - for mænd er forskellen 30 procent. Det viser en ny undersøgelse om social ulighed i indlæggelser, som Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed.

 • Kommunale meromkostninger til alkoholoverforbrug
  07.02.13

  Alkoholoverforbrug og -skader blandt borgere koster hvert år kommunerne mere end 500 millioner kroner i udgifter til personlig og praktisk hjælp. Det fremgår af en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen, som er gennemført i samarbejde med Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA).

 • Social ulighed for børn og unge med kronisk sygdom
  11.12.12

  Risikoen for at få en langvarig eller kronisk sygdom er større for børn af forældre med en lav uddannelse, lav indkomst eller uden beskæftigelse end for børn af forældre i beskæftigelse, med høj uddannelse eller høj indkomst.

 • Etablering af børnehuse
  05.10.12

  En arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en rapport med anbefalinger til etablering af børnehuse i Danmark. Rapporten udspringer af satspuljeaftalen for 2012, hvor det er blevet aftalt i et fælles initiativ mellem Social- og Integrationsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Justitsministeriet at styrke rammerne for samarbejde i sager om overgreb mod børn.

Navne

Cases

 • Festivaler står sammen mod druk og stoffer
  26.06.15 Velfærd

  Sanseløst væk i stoffer eller alkohol hører ikke sammen med livemusik. Det budskab står 18 festivaler og 40 spillesteder i år sammen om at markere i Sundhedsstyrelsens og Dansk Lives kampagner Music against drugs og Mindre druk – Mere fest.

Pressemeddelelser

 • Nu er der 1 million organdonorer
  11.10.17 Velfærd

  På lørdag er det den årlige organdonationsdag. Og hvilken bedre måde at markere dagen end med nyheden om, at donor nummer 1.000.000 for ganske nyligt har ladet sig registrere.

 • Forældreuddannelses­program har haft positive sundhedseffekter
  24.03.17 Velfærd

  Sundhedsstyrelsen har fået evalueret effekten af forældreuddannelsesprogrammet ”En god start – sammen”. Evalueringen viser signifikante resultater for både forældrene og deres børn, skriver Sundhedsstyrelsen.

 • Ny rapport samler tal for trafikulykker og faldulykker samt selvskade og selvmord
  28.02.17 Velfærd

  En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen beskriver konsekvenserne af, at cirka 7.000 mennesker hvert år gør skade på sig selv, forsøger at begå selvmord eller tager deres eget liv. Hent rapporten her.

 • Evaluering af sammenhængende patientforløb peger på løsninger
  03.12.16 Velfærd

  Det kniber med at skabe sammenhæng i patientforløbene, viser ny evaluering. Fremskudt visitation og mindre bureaukrati kan dog gøre en forskel, lyder anbefalingerne blandt andet.

 • Strategi for Sundhedsstyrelsen viser nye veje
  02.11.16 Ledelse

  En rød tråd i ny strategi er en erkendelse af, at Sundhedsstyrelsen ikke alene har alle svarene, men finder kloge løsninger i et samarbejde med andre – både brugere, fagfolk og administratorer.

 • Pulje på 30 mio kr skal styrke indsatsen mod ensomhed hos ældre mennesker
  05.10.16 Velfærd

  På baggrund af undersøgelser om ensomhed skal en særlig pulje støtte projekter, der modvirker ensomhed. Hjemmeplejen har en særlig rolle.

 • Sundhedsstyrelsen: Brug trygt din mobiltelefon
  23.05.16 Infrastruktur

  Mistanken om, at mobiltelefoner udgør en sundhedsrisiko for mennesker bliver stadig mindre, oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

 • 5000 ansøgninger til 1000 specialer: Sundhedsstyrelsen er i gang med at vurdere ansøgninger
  25.02.16 Velfærd

  Det er regionerne og de private sygehuse og klinikker, der har ansøgt styrelsen om at få lov til at varetage en eller flere af de 1.003 specialfunktioner, som kommer til at udgøre den kommende specialeplan.

 • Børne­hjertekirurgi samles på Rigshospitalet
  05.02.16 Velfærd

  For at sikre kvaliteten skal børnehjertekirurgi samles ét sted i Danmark, og Sundhedsstyrelsen har besluttet, at det fremover kun skal varetages på Rigshospitalet. Læs om beslutningen her.

 • Pulje skal samle viden om indsatser, der fremmer patientinddragelse
  01.02.16 Velfærd

  En ny pulje på 15 mio. skal støtte en systematisk indsamling af viden om patientinddragelse, så viden kan spredes og blive tilgængelig for hele sundhedsvæsnet.

 • Fortsat fald i unges forbrug af stoffer
  18.11.15 Velfærd

  Stadig færre unge 15-16 årige eksperimenterer med stoffer som hash, amfetamin og ecstasy.

 • Verdensomspændende aktion mod ulovlig medicin er netop slut
  18.06.15 Velfærd

  Verdensomspændende medicinaktion resulterer i 156 anholdelser og lukning af over 2.400 hjemmesider.

 • Støt dit barn til mere motion
  18.05.15 Velfærd

  Sundhedsstyrelsen lancerer i dag kampagnen Get Moving, der skal inspirere forældre og pædagoger til at støtte børn i at være fysisk aktive i mindst 60 minutter om dagen.

 • Har du husket dine børns vaccinationer?
  27.04.15 Velfærd

  WHO har i april måned særligt fokus på, om børn har fået alle deres vaccinationer og holder i denne uge ’World immunization week’. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at forældre bruger lejligheden til at tjekke deres børns vaccinationer.

 • Ny uddannelse for tilsyn med sundhedspersoner
  24.04.15 Velfærd

  Sundhedsstyrelsen har indført en ny tilsynsuddannelse for medarbejdere, der arbejder med tilsyn med læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoners faglige arbejde. Uddannelsen er et led i Sundhedsstyrelsens handlingsplan for en modernisering af tilsynet med sundhedspersoner og organisationer, som gennemføres i 2015.

 • Tre nye satspuljer fra Sundhedsstyrelsen fokuserer på ungdommen
  15.04.15 Velfærd

  Nye satspuljer skal hjælpe unge til en bedre fremtid. Puljerne har til formål at styrke indsatsen over for unge med psykoser, aflaste familier med uhelbredeligt syge børn og støtte børn og unge, hvis forældre eller søskende har en psykisk lidelse. Læs mere om puljerne i artiklen.

 • Satspuljen: En værdig død – modelkommuneprojekt
  06.03.15 Velfærd

  Sundhedsstyrelsen inviterer kommuner til at ansøge om satspuljemidler til projekter, der skal styrke den basale palliative indsats i kommunerne.

 • Sundhedsstyrelsen ønsker mest mulig åbenhed
  05.02.15 Ledelse

  Sundhedsstyrelsen ønsker mest mulig åbenhed, men skal samtidig respektere regler om tavshedspligt, siger Sundhedsstyrelsen efter sag om psykiater.

 • Sjældne sygdomme får egen national strategi
  07.07.14 Infrastruktur

  Sundhedsstyrelsen udgiver en national strategi for sjældne sygdomme. Strategien er udarbejdet af en bred gruppe med Danske Regioner, KL, Socialstyrelsen, Lægevidenskabelige Selskaber og patientorganisationer og indeholder anbefalinger for en styrket indsats for sjældne sygdomme i Danmark.

 • Rapport om Sundhedsstyrelsens tilsyn
  11.06.14 Ledelse

  Sundhedsstyrelsen har modtaget en ekstern rapport fra den Europæiske Tilsynssammenslutning, EPSO, som har gennemgået Sundhedsstyrelsens tilsyn med sundhedspersoner. Rapporten er udarbejdet på opdrag fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på baggrund af kritik af Sundhedsstyrelsens tilsyn i medierne i 2013. EPSO-rapporten peger på flere problemer og kommer med forslag til forbedringer af Sundhedsstyrelsens tilsyn med sundhedspersoner.

 • Pulje: Ambulante akutteams i psykiatrien
  03.06.14 Velfærd

  Regionerne kan søge satspuljemidler til projekter, der afprøver ambulante akutteams i den regionale psykiatri.

 • Pulje til kommuner om storrygerindsatser
  29.04.14 Velfærd

  Kommuner har mulighed for at søge om midler til at etablere indsatser, der kan hjælpe storrygere til rygestop, som led i udmøntningen af storrygerpuljen

 • 1813-sagen: Uklart ansvar og mangler ved journaler på Akuttelefon
  28.03.14 Ledelse

  Sundhedsstyrelsen har fulgt udviklingen på Region Hovedstadens Akuttelefon 1813 siden årsskiftet og har udarbejdet en rapport på baggrund af materiale indhentet siden januar og et tilsynsbesøg den 12. marts 2014.

 • Satspulje om fremme af unges mentale sundhed
  05.02.14 Velfærd

  En ny satspulje giver mulighed for at afprøve et program til at fremme mental sundhed og forebygge angst- og depressionslidelser. Satspuljen kan søges af kommuner, i samarbejde med erhvervs- og/eller produktionsskoler.

 • Ny undersøgelse: Intet fald i rygere sidste år
  24.01.14 Velfærd

  90.000 danskere kæmper lige nu med at kvitte tobakken, men andelen af dagligrygere er ikke faldet det seneste år. Flere bruger e-cigaretter. Mindre end halvdelen af danskerne ved, at rygning kan give kræft andre steder end i lungerne, og hver fjerde ved ikke, at rygning er årsag til blodpropper.

 • Kommunerne er godt i gang med forebyggelsespakkerne
  29.11.13 Velfærd

  En kortlægning af, hvor langt kommunerne er kommet med at indføre Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, viser, at kommunerne vurderer forebyggelsespakkerne positivt, og at de er kommet godt i gang med arbejdet.

 • Mindre udbredelse af illegale stoffer
  25.11.13 Velfærd

  Udbredelsen af illegale stoffer falder, viser Sundhedsstyrelsens rapport Narkosituationen i Danmark 2013.

 • Borgerne skal inddrages i sundhedsvæsenet
  21.06.13 Velfærd

  Borgernes viden og aktive deltagelse skal have en langt mere fremtrædende rolle i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, KL og Danske Patienter har udarbejdet en vision for borgerinddragelse. Visionen er afsæt for et struktureret samarbejde mellem parterne for at styrke inddragelse af borgerne i udvikling i det danske sundhedsvæsen.

 • Satspuljeprojekter skal fremme børns trivsel
  28.01.13

  5 kommuner har fået midler til projekter, der har fokus på fremme af mental sundhed og trivsel blandt skolebørn. Et ud af fem skolebørn har tre eller flere tegn på mistrivsel i deres hverdag. Der er imidlertid meget stor forskel mellem skolernes indsats i forhold til elevernes trivsel.

 • Aarhus vært for nationalt center for partikelterapi
  20.12.12

  Et internationalt ekspertpanel har anbefalet Sundhedsstyrelsen, at Danmark skal have et nationalt center for partikelterapi, og at det bør placeres på Det Nye Universitetshospital ved Skejby. Sundhedsstyrelsen tilslutter sig panelets anbefaling.

 • Alkoholproblemer rammer børn hårdere end antaget
  02.10.12

  Børn af forældre med alkoholproblemer er langt mere udsatte for selvmordstanker, overgreb og i risiko for en psykiatrisk diagnose end andre børn, viser undersøgelse.

 • Medicinering på botilbud og plejehjem
  14.08.12

  Ledelser og personale på botilbud og plejehjem har behov for større viden om medicinering, og de læger, der ordinerer medicinen, skal stramme op på deres praksis. En udredning fra Sundhedsstyrelsen, "Tilsyn med medicineringen på landets botilbud, plejecentre og plejehjem," viser, at vejledningerne på området ofte ikke bliver fulgt.

 • Eksperimentel kræftbehandling sker oftest i Danmark
  08.05.12

  Patienter til eksperimentel behandling for en kræftsygdom bliver langt overvejende henvist til behandling i Danmark frem for i udlandet. Det fremgår af den seneste årsrapport for second opinionordningen for eksperimentel kræftbehandling. Sundhedsstyrelsens ekspertpanel rådgiver i de sværeste kræfttilfælde og vurderer behandlingsmuligheder i ind- og udland.

 • Sundhedsvæsen med patienten i centrum
  11.04.12

  Patient- og borgerinddragelse er i fokus på den første europæiske konference om Patient Empowerment. Konferencen bringer en aktuel status på emner som bedre adgang til information, egenomsorg og mestring af sygdomme, brug af sociale medier i patientuddannelser og brug af nye teknologier. 

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Kontaktpersoner

 • Peter Aagaard Brixen